Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการเสริมสร้างการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) ที่รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่

pll_content_description

TOP